Smluvní podmínky Pupiky.cz pro nákupy a vztahy mezi prodávajícím a nakupujícím

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: www.pupiky.cz provozován společností Stepgrade s.r.o.

Sídlo: Výstavní 8, Brno 603 00 (neslouží pro vracení zboží a případné reklamace)

IČ: 29270081

DIČ: CZ29270081

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69758

Kontaktní adresa: Veveří 32, Brno 602 00

Provozní doba: PO-PÁ 8:00 - 16:00 hod.

Telefon: +420 792 479 757

Email: info@pupiky.cz 

odkaz do Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) k možnosti ověření údajů zde.

 

1 Úvodní ustanovení

1.1  Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.Pupiky.cz je společnost Stepgrade s.r.o. se sídlem Výstavní 8, Brno 603 00 (neslouží pro vracení zboží a případné reklamace) dále jen sídlo společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69758.

1.2  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Stepgrade s.r.o. se sídlem Výstavní 8, Brno 603 00 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pupiky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

2 Uzavření kupní smlouvy

2.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží (platba bankovním převode, prostřednictvím platební brány Barion, nebo dobírkou) a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou tímto prodávajícím považovány za správné. Toto je považováno za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení obdržení objednávky ze strany prodávajícího však není akceptací objednávky kupujícího prodávajícím – viz níže.

2.5  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo pokud podmínky objednávky nejsou splnitelné.

2.7  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za akceptaci objednávky se nepovažuje rekapitulace objednávky, která je automaticky generována systémem po odeslání. Smluvní vztah vzniká teprve doručením e-mailu prodávajícího o akceptaci objednávky kupujícího kupujícímu.

2.8  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9  Kupujícímu nevzniká právně vymahatelný nárok na dárek, který je dodáván k vybraným produktům. Dárky jsou dodávány po dobu akce nebo do vyčerpání zásob, pokud není určeno jinak.

2.10  Uvedené informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, kterou lze definovat zejména jako výrazný rozdíl mezi „cenou obvyklou“ a cenou uvedenou.

2.11  Zjistí-li provozovatel, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu, má provozovatel právo před odesláním zboží na úpravu jeho ceny. O tomto faktu musím být zákazník před odesláním informován a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

2.12  Uvedené ceny jsou vždy včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, vyjímaje nákladů na doručení zboží.

Ceny a možné způsoby dopravy a doručení zboží jsou dostupné v sekci „Doprava a platba“.

 

3 Dodání zboží

3.1  Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu kompletní a v co nejkratší lhůtě.

  • V případě, že je u zboží uvedeno, že je skladem, odešle prodávající zboží nejpozději do dvou pracovních dnů.
  • V jiném případě nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedena jiná lhůta dodání, nebo není-li zboží na objednávku.

3.2  Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, pokud tak již nebylo učiněno dříve.

3.3  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.4  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.5  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.6  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.7  Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu od jeho převzetí a zkontrolovat jeho nezávadnost, zejména pak mechanické poškození, k nímž mohlo dojít v rámci přepravy zboží. Takovouto závadu je kupující povinen nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od převzetí zboží.

3.8  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po převzetí a uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

3.9 . Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.10  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Informace o ceně a způsobech doručení naleznete v příslušné sekci na webu "Doprava a platba".

 

4 Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

4.1  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.2  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.3  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1  Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.2  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení.

5.3  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem na účet, nebo stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

5.4  Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Jako nejlevnější způsob dodání se nepovažuje osobním převzetí.

5.5  Prodávající není, v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši spotřebitel. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.6  Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na - dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele; zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný v příslušné sekci na webu "Vrácení zboží/Reklamace".

 

6 Práva a povinností z vadného plnění

6.1  Práva a povinnosti smluvních stran ve věci práv z vadného plnění se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li koupěchtivým spotřebitel.

6.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, to však toliko v případě, kdy kupující výslovně vznese otázku, v níž specifikuje své požadavky na dané zboží a prodávající potvrdí, že k tomuto je vhodné,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3  Kupující může u prodávajícího uplatnit záruku, v souladu s § 2165 odst. 1 občanského zákoníku, nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, s nárokem na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.4  V případě, že není oprava či výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.5  Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.6  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.7  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

7 Reklamace

7.1  V souladu s § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele vyplní prodávající s kupujícím, jež uplatňuje svá práva z vadného plnění, reklamační protokol, kde zejména kupující popíše vady, které reklamuje a způsob řešení, který preferuje. Prodávající je povinen pravdivě a řádně vyplnit datum podání reklamace a stav předmětného zboží. Kupující je oprávněn žádat kontrolu a opravu informací uvedených v reklamačním protokolu.

7.2  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.3  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

7.4  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.5  Lhůta pro vyřízení reklamace ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je 30 dnů. V případě porušení této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

7.6  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.7  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.8  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

8 Ochrana osobních údajů

8.1  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dedikované sekce na svých internetových stránkách, kterou naleznete zde.

 

9 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 Více o souborech cookies se můžete dozvědět v příslušné sekci webu zde.

 

10 Závěrečná ustanovení

10.1  Tyto obchodní podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů aj.

10.2  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení účinného právního předpisu, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ujednání a znění celých obchodních podmínek jako takových.

10.4  Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

10.6  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.8  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

10.9  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.10  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je ke stažení na příslušné sekci webu "Vrácení zboží/Reklamace".

10.11  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

10.12  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Pupiky.CZ, Vlhká 25, 602 00, Brno, adresa elektronické pošty - info@pupiky.cz, telefon +420 792 479 757

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 11. dubna 2024.